„Człowiek- najlepsza inwestycja”

wtorek, 20 grudnia 2011 09:39 Administrator
Drukuj

Nasza szkoła, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie bierze udział w realizacji innowacyjnego Projektu „Krok w przedsiębiorczość”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 3 „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe

Liderem Projektu jest Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a partnerami Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej

nr UDA-POKL.03.03.04-00-062/10-00

Głównym celem Projektu „Krok w przedsiębiorczość” jest zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie testujące (w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowany program kształcenia oparty będzie na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku. Program ten może być wykorzystany powszechnie w szkołach ponadgimnizjalnych jako wiodąca metoda kształcenia w realizacji zajęć pozalekcyjnych lub w ramach „podstaw przedsiębiorczości” i nowego fakultatywnego przedmiotu „ekonomia w praktyce”, który zostanie wprowadzony zgodnie z harmonogramem reformy oświaty od roku szk. 2012/2013. W ramach projektu przewiduje się wypracowanie szeregu pomocniczych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli (scenariusze zajęć, poradnik) oraz uczniów.

http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl/

Znajdź nas na Facebooku

Projekt Krok w przedsiębiorczość