UWAGA KONKURS !!!

niedziela, 27 marca 2011 20:28 Administrator
Drukuj

Ogólnoszkolny Konkurs

„Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie –  ich znaczenie w przeszłości i dziś”

pod patronatem Dyrektora Szkoły Grażyny Sabik

 

Z okazji ogłoszonego przez ONZ roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii oraz w setną rocznicę przyznania Nagrody Nobla naszej patronce Marii Skłodowskiej-Curie ogłaszamy:

Ogólnoszkolny Konkurs na wydawnictwo albumowe


dotyczące jednego z niżej wymienionych obszarów pracy naszej patronki:

  1. „Życie i działalność naukowa oraz społeczna Marii Skłodowskiej Curie”,
  1. „Chemia, nasze życie  i nasza przyszłość w świetle odkryć Marii Skłodowskiej Curie”.

Prace konkursowe mają mieć formę wydawnictw albumowych wykonanych własnoręcznie lub przy pomocy technik multimedialnych.  Wykorzystane źródła muszą być wymienione w sposób dokładny w formie przypisów. Format prac nie mniejszy niż A4. Prace można wykonywać pojedynczo lub w zespołach (maksymalnie 3 osobowych). Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu pani Dorota Guzek.

 

 

Regulamin Konkursu

„Odkrycia Marii Skłodowskiej Curie – ich znaczenie

w przeszłości i dziś”

pod patronatem Dyrektora Szkoły Grażyny Sabik

konkurs skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Odkrycia Marii Skłodowskiej Curie – ich znaczenie w przeszłości i dziś” jest  zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a koordynatorem p. Dorota Guzek.

2.      Celem konkursu jest:

o        rozwijanie osobistych zainteresowań,

o        popularyzacja wiedzy o życiu i działalności patronki szkoły,

o        stymulowanie aktywności uczniów,

o        promowanie młodzieży wykazujących zainteresowanie wybitnymi osiągnięciami polskich naukowców,

o        stworzenie uczestnikom możliwości do zaprezentowania swoich dokonań

o        prezentacja twórczego spojrzenia na działalność naukową i życie osobiste patronki szkoły,

o        aktywizowanie społeczności lokalnej do udziału w konkursach.

2.      Konkurs jest organizowany na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy uczniowie szkoły.

3.      Konkurs trwać będzie w dniach 21 marca 2011 r  do 1 czerwca 2011 r:

o        Zgłoszenia uczniów przyjmuje koordynator p. D. Guzek w dniach 21 marca – 4 kwietnia 2001r

o        Termin oddania prac mija w dniu 25 maja 2011r

o        Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2011 r.

 

 

Uczestnicy konkursu i jego przebieg

1.      Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w dniach 21 marca – 4 kwietnia 2001r zgłosi swój udział koordynatorowi konkursu i zadeklaruje wybrany temat, a następnie w terminie 1 maj 2011 r – 25 maja 2011r złoży pracę konkursową.

2.      Tematyka prac to szeroko pojęte przyczyny i skutki działalności Marii Skłodowskiej-Curie, w szczególności wybrane z wymienionych poniżej obszarów:

a)      „Życie i działalność naukowa oraz społeczna Marii Skłodowskiej Curie”,

b)      „Chemia, nasze życie  i nasza przyszłość w świetle odkryć Marii Skłodowskiej Curie”.

3.      Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.

4.      Uczestnikiem konkursu mogą też być zespoły uczniowskie maksymalnie 3 osobowe.

5.      Prace konkursowe mają mieć formę wydawnictw albumowych wykonanych własnoręcznie lub przy pomocy technik multimedialnych.  Wykorzystane źródła muszą być wymienione w sposób dokładny w formie przypisów. Format prac nie mniejszy niż A4.

6.      W konkursie będą brały udział wyłącznie prace spełniające założenia regulaminowe. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.

7.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac przez organizatorów konkursu.

8.      Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

9.      Zadaniem Komisji Konkursowej jest organizacja konkursu i nadzór nad jego przebiegiem. W szczególności Komisja Konkursowa:

o        Przygotuje regulamin konkursu oraz ocenia prace,

o        Ustala listy laureatów i osób wyróżnionych oraz dokonuje rozdziału nagród,

o        Organizuje upowszechnianie informacji o konkursie na terenie szkoły.

10.  Komisja Konkursowa oceniać będzie:

o        Powiązanie pracy z tematyką konkursu,

o        Walory artystyczne,

o        Nowatorskość spojrzenia,

o        Nieszablonowość pomysłu.

11. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub decyzja uznająca, że nie będą przyznane nagrody, jest ostateczna.

12. Wyniki uczestników będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.

13. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody. Finaliści konkursu zostaną uhonorowani dyplomami.

14. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu pod adresem internetowym szkoły.